Sammenhæng med projektpakken 'Vildt og Landskab'

DMU og Skov & Landskab udfører sammen projektet ’Forstyrrelse af vildt i relation til adgangsforhold i skoven, det åbne land og de bynære arealer’ under den sideløbende forskningspakke ’Vildt & Landskab’, finansieret af Jagttegnsmidlerne. Som det fremgår af nærværende projekts opbygning, er der et nært forhold mellem aktiviteterne under ’Vildt & Landskab’ og det projekt der nu søges midler til fra Friluftsrådet. Sammenhængen fremgår desuden af figur 1.

DMU’s projektaktiviteter under ’Vildt & Landskab’ omfatter et studie af forstyrrelsen af rå- og krondyr i skoven og det åbne land. Studiet omfatter undersøgelser i tre niveauer: 1) Overordnet vurdering af forekomst af rå- og krondyr i forhold til habitatparametre og forstyrrelsesgrad, 2) Undersøgelse af forekomsten af krondyr i relation til habitattyper og forstyrrelse i et konkret område vha. udlæg af 100x100 m kvadrater (metodisk svarende til det, der anvendes i nærværende projektansøgnings delprojekt 4, samt 3) Registrering af 10-15 krondyrs adfærd i Oksbølområdet vha. GPS-udstyr. Bl.a. undersøges dyrenes flugtafstande, flugtdistance, forandring i valg af habitat efter forstyrrelse, forandringer i døgnrytme og udvandring til andre, mindre forstyrrede områder. Delprojektet vil levere nødvendig information til opstilling af scenarier i forbindelse med nærværende projekt (delprojekt 10). Delprojektet er afhængigt af nærværende projekts informationer i relation til delprojekterne 1, 4 og 6, samt metodeudviklingen i delprojekt 4.

Skov & Landskabs projektaktiviteter under ’Vildt & Landskab’ omfatter opbygning af en agent-baseret simuleringsmodel til vurdering af besøgendes og dyrelivets adfærd i forhold til hinanden. Modellen vil kunne anvendes til bl.a. at vurdere effekten af ændringer i stiforløb, lukning/åbning af dele af naturområder, ændringer i besøgstryk, ændringer i fordelingen af forskellige typer besøgende, ændringer i dyrepopulation osv. Modellen er afhængig af bl.a. informationer fra nærværende projekt om de besøgendes aktiviteter, motivationer og valg – på og uden for stisystemerne (delprojekt 5 og 8). Når modellen er færdigudviklet vil den kunne bruges bl.a. i forbindelse med opbygning af scenarier for bl.a. forskellige forvaltningsmæssige tiltag og ændringer i besøgsmønstre (delprojekt 10).

Da beskrivelsen af projektaktiviteterne under ’Vildt & Landskab’ stadig er under formulering og oplæggene endnu ikke har været diskuteret i projektets styregruppe, tages der forbehold for den endelige udformning. Nærværende ansøgning er bilagt foreløbige udgaver af projektbeskrivelserne for de to projektaktiviteter (appendiks 3).

Endelig kan det nævnes, at der i projekt 1 i ’Vildt & Landskab’ bl.a. indsamles information om befolkningens holdning til en række forvaltningstiltag. Denne information vil blive inddraget i nærværende projekt.

af HansSidst opdateret 06/06 2006 08:47