Lokaliteter

Som udgangspunkt foreslås Nationalpark Mols Bjerge som hovedundersøgelsesområde (Figur 2). Dette område anses for at være velegnet til projektet og opfylder i stor udstrækning de ønsker som Friluftsrådet har opstillet i udbudsmaterialet, idet

  • området er udpeget som nationalpark og indeholder de almindelige danske naturtyper og derfor kan opfattes som ’repræsentativt’,
  • der, i og uden for Mols Bjerge-området, tidligere er udført betydelige undersøgelser af de ansøgende institutioner. Naturhistorisk Museum i Århus har også stor indsigt i området og tilknyttes derfor projektet som partner,
  • der i det pågående forskningsprogram ’Vildt & Landskab’ vil foregå en række undersøgelser i netop dette område (bl.a. projektet ’Markvildtets vilkår i agerlandskabet med fokus på hare og agerhøne’),
  • området har en størrelse og sammensætning så man kan afdække effekter for et bredt spektrum af friluftsaktiviteter og
  • relativt store dele af området ejes af staten og administreres af Fussingø Statsskovdistrikt

Nationalpark Mols Bjerge dækker dog ikke det fulde spektrum af forstyrrelser. Det er derfor nødvendigt at inddrage et naturområde hvor det rekreative pres i dagligdagen er betydeligt større end på Mols (f.eks. Harreskoven eller Rude Skov). Det anses endvidere for væsentligt at inddrage (evt. medvirke til oprettelse af) et antal ’Spor i landskabet’ – til belysning af færdslen langs linieformede habitater i det åbne land (delprojekt 6).

Inden for Nationalpark Mols Bjerge arbejdes der i forbindelse med projektets statusundersøgelser (delprojekt 4 og 5) med to områder; dels ét i selve bjergene og dels ét der repræsenterer et mere ’almindeligt’ område (f.eks. Hestehave Skov). I forbindelse med projektets undersøgelse af effekter af forvaltningsmæssige tiltag forventes det ikke at arbejde i selve Mols Bjerge. Det skyldes dels at ejendomsstrukturen er meget heterogen og at området er pålagt en række fredningsmæssige bindinger, der gør det meget vanskeligt at implementere væsentlige forvaltningsmæssige tiltag. Dvs. at effektstudierne kun gennemføres i 2 områder (f.eks. Hestehave og Rude Skov/Harreskoven).

To af de eksperimentelle delprojekter (delprojekt 7 og 9) er ikke geografisk afhængige af områdeudpegningen ovenfor.

af HansSidst opdateret 06/06 2006 08:52