Videre til indhold Videre til menunavigation
Forside > Delprojekter > Forstyrrelseseffekter på rovfugle

Forstyrrelseseffekter på rovfugle

Formål og baggrund
Rovfuglene har stor offentlighed bevågenhed og deres tilstedeværelse i et område øger værdien af naturoplevelsen for mange besøgende. Inden for de seneste to årtier har der været observeret en 'genindvandring' af havørn, kongeørn, rød glente samt stor hornugle og fiskeørn i Danmark. Disse arter anses for at være meget følsomme over for forstyrrelser, men i hvor stor grad det samme mønster gør sig gældende for andre, mere almindeligt udbredte rovfuglearter, vides ikke. En opgørelse over de store rovfugles ynglesteder (Flensted 2001) viser, at disse i langt overvejende grad er knyttet til skovparter, der er privat ejede, men der mangler informationer om andre parametres indvirkning på den nuværende fordeling af ynglelokaliteter.

En større viden om disse forhold ville kunne udgøre et vigtigt redskab i relation til kortlægning og planlægning af rekreativ udfoldelse i såvel lokale som i geografisk større naturområder - eksempelvis i en vurdering af omfanget og lokaliseringen af potentielle 'brændpunkter' mellem rekreative aktiviteter og naturmæssige hensyn i forhold til ynglende rovfugle. Administrativt vil undersøgelsen desuden bidrage med videngrundlag i de situationer, hvor hensyn til publikumsfærdsel og særlige naturhensyn ønskes forenet. En sådan 'fleksibel naturforvaltning' kunne eksempelvis udmøntes i områder, hvor publikums adgang til dele af et naturmæssigt sårbart område (f.eks. ynglelokalitet) kunne overvejes begrænset til dele af året. Tilsvarende kunne adgangen til andre områder åbnes, hvis det skønnes, at det ikke påvirker fuglene i nævneværdig grad.

Det skønnes, at det areal, der dækkes af statusopgørelsen under delprojekt 4 er for begrænset til at samle et tilstrækkeligt datagrundlag for den ønskede analyse. Det foreliggende delprojekt vil derfor tage udgangspunkt i eksisterende data for ynglefugleregistreringer i to større områder i Jylland (Sønderjyllands og Århus (Nordjyllands) amter). Det skal dog bemærkes, at en nødvendig forudsætning for at gennemføre delprojektet, er en tilladelse fra DOF's rovfuglegruppe om anvendelsen af disse data.

Metode
Analyse af ynglelokaliteter. For et mindre antal arter (herunder musvåge) udpeges en række ynglelokaliteter. Med udgangspunkt i ovennævnte fugleregistreringer opgøres den enkelte lokalitets egnethed for de pågældende arter. For hver lokalitet opgøres desuden en række faktorer, der forventes at have indflydelse på arternes valg af ynglelokalitet. Disse faktorer beregnes fortrinsvist  v.hj. GIS, Orthofoto, Kort- og Matrikelstyrelsens digitale kort (1:25.000) og Matrikelkort f.eks.:

 • Ejendomsforhold af ynglelokalitet (privat/offentlig)
 • Habitat:
 1. areal af skov/bevoksning
 2. andel nål/løv indenfor en radius af 300 m af redested
 3. alder (nyplantet/ung/gammel) for og antal af skovparceller indenfor en radius af 300 m af redested
 4. 'skov-diversitet' (lav/høj)

 • Stressmål (indirekte/direkte):
 1. længde af stier og veje inden for an radius af 500 m af redested
 2. afstand fra redested til nærmeste vej/sti
 3. antal af p-pladser i umiddelbar nærhed af skov/bevoksning
 4. afstand fra redested til bymæssig bebyggelse

Ydermere vil der blive indhentet informationer fra lodsejerne (den endelige udformning af interviewskemaer vil blive foretaget i samarbejde med Skov & Landskab):

Indenfor perioderne forår/sommer/efterår/vinter vurderes

 • antal besøgende gæster (lav/mellem/høj)
 • besøgende gæster forekommer på 1) alle ugedage 2) i week-end
 • foreligger der off. tilgængeligt materiale til beskrivelse af lokaliteter
 • +/- jagtudøvelse i lokalitet

Arternes forekomst opgøres og med udgangspunkt i en statistisk analyse af de indhentede data, identificeres de faktorer, der har betydning for rovfuglenes valg af ynglelokalitet. På baggrund af resultaterne fra statusopgørelsen i delprojekt 4 udpeges dernæst potentielle ynglelokaliteter i det nærværende nationalparkområde for de pågældende arter. Der foretages en vurdering og udpegning af potentielle konfliktområder, hvor naturmæssige hensyn og nuværende eller planlagte fritidsaktiviteter ikke umiddelbart kan forenes. Vurderingen gives ud fra forudsætningerne givet under de forskellige scenarier i delprojekt 10.

Videnproduktion og formidling
Resultaterne fra registreringerne af en af de mest almindeligt forekommende rovfugles udbredelse og bestandstæthed i relation til ynglehabitaternes biologiske indhold og påvirkning gennem forskellige mål for stressmæssige påvirkning vil ud fra et større datamateriale kunne vise, om de tendenser fundet for de større og fåtalligt ynglende rovfuglearter i Flensted (2001) også gør sig gældende for mere almindeligt forekommende arter.

Delprojektet foreslås publiceret som net-baseret arbejdsrapport, som sampublicering i populærfagligt og videnskabeligt tidsskrift.

af Sandra GentinSidst opdateret 05/10 2008 11:16