Videre til indhold Videre til menunavigation
Forside > Delprojekter > Effektstudier på biodiversitet - linære habitater > Resultater > Foreløbige resultater 2005-2006 fra ”Effektstudier på biodiversitet - liniære habitater”.

Foreløbige resultater 2005-2006 fra ”Effektstudier på biodiversitet - liniære habitater”.

Redekasser

I november 2005 ophængtes 75 redekasser. Yderligere blev der mellem d. 6-8. marts 2006 ophængt 121 redekasser, således at det totale antal kasser i forsøget kom op på 196. Af disse er 23 redekasser senere forsvundet og det endelige antal kasser i brug i projektet er derfor 173.

Feltarbejdet

Selve feltarbejdet blev iværksat 18. april og afsluttet 23. juni 2006.

I projektet er der i alt brugt ca. 10 km hegn. Hegnene ligger på Kalø gods samt hos 3 private lodsejere. Hegnene er inddelt i tre kategorier:

  • Forstyrrede hegn beliggende langs befærdede veje.
  • Eksperimentelt forstyrrede hegn der normalt er uforstyrrede, men som gives en kontrolleret forstyrrelse
  • Uforstyrrede hegn

For alle hegn gælder, at ynglefugle blev optalt, samt at unger i redekasser blev vejet når de var ca. 15 dage gamle.

Eksperimentelt forstyrrede hegn blev gennem hele feltsæsonen dagligt (hverdage) forstyrret at en gående person der gjorde ophold langs hegnet. I fuglenes ungefodringsperiode, hvor de formodes at være mere sårbare overfor forstyrrelser, udførtes desuden eksperimenter ved redekasserne, for at estimere hvilke afstande fuglene lod sig forstyrre i en grad, så fodringen ophørte. Desuden blev det undersøgt hvilke variable der kunne mindske eller forhøje forstyrrelsen. apparat til maaling af fodringsrater.gif

Figur 1: Apparat til måling af fodringsrater monteret på mejsekasse


Resultater

De foreløbige resultater viser at musvitter i redekasser blev meget forstyrret hvis kassen var placeret i hegnets kant, dvs. åbent. Hvis kassen var placeret midt i hegnet eller hvis der var en enkelt gren mellem kassen og personen, kunne forstyrrelsen ikke måles på fodringsraten.

Vejret havde også indflydelse på fodringsraten. I dårligt vejr, dvs. regn og/eller blæst, var den naturlige fodringsrate lig nul eller meget lav, så en forstyrrelse ikke gjorde nogen forskel. Ved kontrolbesøg i kasserne, lå der en voksen og varmede ungerne i disse tilfælde. I godt vejr var den naturlige fodringsrate høj, og forstyrrelsen ved samme intensitet var tydelig.

Samlet set blev altså kun fugle i kanten af hegnene forstyrret, og kun i godt vejr.

Ungedødelig og fitness er ikke analyseret endnu, men hegn langs befærdede veje havde muligvis en større ungedødelighed, måske fordi kuldene gik tabt hvis forældrene blev trafikdræbt.

 

af HansSidst opdateret 20/03 2007 11:27