Skovgæsternes oplevelser af dyr

Skovgæsternes oplevelser af dyr i Rude Skov, Hestehaven Skov og Mols Bjerge

I løbet af sommeren 2005 gennemførte Skov & Landskab en spørgeskemaundersøgelse blandt skovgæsterne i hhv. Rude Skov, Hestehaven Skov og Mols Bjerge. I alt deltog 332 personer i undersøgelsen.

På figur 1 neden for er fordelingen af skovgæsterne, der på deres besøg har set dyr eller ej vist. Undersøgelsen indikerer, at skovgæsternes muligheder for oplevelse af dyr er forskellige, alt efter hvilken skov de befinder sig i. Skovgæsterne har således størst sandsynlighed for at opleve dyr i Mols Bjerge.

 oplevelser_dyr_fig1
Figur 1: Procent skovgæster der har oplevet dyr eller ej.


Både i Rude Skov og Mols Bjerge har lidt flere mænd set dyr end kvinder, mens det er omvendt i Hestehaven Skov (forskellene er dog ikke signifikante).

Rude Skov

I Rude Skov deltog 127 personer i undersøgelsen. Lidt over halvdelen (51 %), har i forbindelse med deres skovbesøg set dyr: rådyr, ræve, harer, egern, mus, krybdyr/frøer/tudser, rovfugle eller andre fugle. ”Andre fuglearter” (end rovfugle) er den type dyr, der er blevet set af flest: hver tredje skovgæst (32 %) har set fugle på deres besøg i Rude Skov. 7 % af de adspurgte angiver, at de har set 1-2 rovfugle under deres besøg. Rådyr, ræve, harer og mus er de dyr der er blevet set af færrest. Således er det kun 2 % af de adspurgte besøgende der angiver, at de har set 1-2 rådyr på deres skovbesøg. Kun 1 % af de adspurgte skovgæster har set enten ræv, hare eller mus.

Hestehaven Skov

I Hestehaven Skov deltog 148 personer i undersøgelsen. 61 % angiver, at de har set enten rådyr, ræve, egern, mus, fasaner/agerhøns, rovfugle, andre fugle samt krybdyr/frøer/tudser på deres skovbesøg, mens 39 % af skovgæsterne angiver, at de ikke har set dyr under på deres besøg i skoven. Rovfugle blev set af 5 % af skovgæsterne. Mens ”andre fugle” – som i Rude Skov – er den type dyr, som er blevet set af flest besøgende (41 %), efterfulgt af krybdyr/frøer/tudser, som blev set af 18 % af skovgæsterne. Egern er den dyreart som blev set af færrest (1 % af de besøgende). 14 % af skovgæsterne har set rådyr, mens ræve og mus kun blev oplevet af 2 % af skovgæsterne.

Mols Bjerge

I Mols Bjerge blev 57 personer interviewet. 72 % af de adspurgte besøgende så dyr i forbindelse med deres besøg. De mest sete dyrearter er krybdyr/frøer/tudser. 35 % af de adspurgte besøgende så disse arter. Hver tredje besøgende så ”andre fugle”, mens 12 % så rovfugle på deres tur. Ingen så ræve, harer eller egern. Kun 4 % af skovgæsterne oplevede rådyr, mus eller fasan/agerhøne på deres besøg i Mols Bjerge.

På figur 2 neden for er den procentvise fordeling af skovbesøgende i de tre områder og den sete dyreart vist.

oplevelser_dyr_fig2

Figur 2: Andel af gæster (i procent), der har set dyr

af HansSidst opdateret 03/10 2008 18:04