Videre til indhold Videre til menunavigation
Forside > Delprojekter > Statusundersøgelse, biodiversitet

Statusundersøgelse, biodiversitet

Formål og baggrund


Dette delprojekt har til formål at få et overblik over hvor udvalgte biodiversitetsindikatorer findes i studieområderne (biodiversitetskortlægning), hvad der betinger denne udbredelse (habitatpræferencer) og hvilke trusler, der er imod den (oversigt over påvirkningsfaktorer). Som biodiversitetsindikatorer er udvalgt en række pattedyr, fugle, højere planter samt vegetationstyper i screeningsprocessen (delprojekt 1).

De indsamlede oplysninger skal anvendes i forbindelse med den detaljerede planlægning af effekstudierne (delprojekterne 6 og 7) og udgør grundlaget for scenarieanalyserne (delprojekt 10). De data, der indsamles i dette delprojekt, vil blive tilknyttet en GIS-baseret referenceramme, der har til formål at optimere indsamling af data og udveksling af informationer mellem delprojekterne. Ydermere skal statusopgørelsen anvendes i forbindelse med scenarieanalyser og konsekvensvurderinger og vil også kunne bruges til visualisering af forvaltningsplaner i forvaltningskataloget.

Moniteringen af vegetationstyper vil bl.a. indeholde en karakterisering og afgrænsning af natur- og halvnaturtyper for at skaffe oplysninger om deres areal og naturindhold.


Metode


Statusopgørelsens formål er at studere sammenhængen mellem udbredelsen af udvalgte dyr og planter og de faktorer, der betinger den. Dette skal ske gennem en analyse af forekomsten af en række forskellige arter (jf. delprojekt 1) i forhold til en række faktorer knyttet til landskabsstruktur, habitatkvalitet og menneskelig påvirkning.

Selve feltarbejdet vil blive udført i en række udvalgte plots på 100 x 100 m i studieområderne. Placeringen af punkter vil ske tilfældigt, men efter en forudgående stratificering for at sikre at de vigtigste landskabstyper og problemstillinger i relation til forstyrrelse repræsenteres dækkende i forhold til deres betydning for de spørgsmål, projektet fokuserer på. Der vil ydermere blive taget højde for eksisterende biodiversitetsinformation (f.eks. fra Århus Amt eller NOVANA programmet), således at overlap undgås. Det forventes, at der skal laves totalt 100 plots fordelt på 2 områder i forbindelse med Naturpark Mols Bjerge og ét i nærheden af et større byområde

De udlagte plots vil ydermere blive brugt i forbindelse med registrering af brugeradfærd under delprojekt 3 således at projektet får samhørende informationer om biodiversitetsindikatorer og brugeradfærd for en række konkrete lokaliteter.

I hvert plot registreres oplysninger om tilstedeværelsen af biodiversitetsindikatorer, naturtype, (baseret på dominerende vegetation) og fordeling af småbiotoper. I forbindelse med kortlægning af naturtyper og småbiotoper vil metoden følge ‘Teknisk anvisning til kortlægning af terrestriske naturtyper’ og ‘Teknisk anvisning til overvågning af småbiotoper i agerlandet’ udviklet for NOVANA (se reference) programmet af ‘Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelse.’ (http://www.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta.asp) . Disse anvisninger sikrer, at resultaterne umiddelbart kan sammenlignes med den øvrige kortlægning, der foregår i Danmark. Analysemetoderne og delprojektets tilgang til en biodiversitets-statusopgørelse stemmer i øvrigt overens, med anerkendt international praksis (Groves 2003).

Opsummerende vil registreringen bl.a. indeholde:

• en foreløbig kortlægning af naturtyper og småbiotoper baseret på nyeste orthofoto
• en feltkarakteristik af disse typer inkluderende en række vegetationsplots på 1 x 1 meter og botanisk artsopgørelse
• herudover registreres tilstedeværelse (presence/absence) af en række udvalgte pattedyr (spor og fald) og fugle (iagttagelser)

Figuren nedenfor demonstrer princippet for udlægningen af plots:

 

De indsamlede information for alle plots analyseres v.hj.a. multivariat statistik for herigennem at få et overblik over hvilke faktorer, der influerer på fordelingen af biodiversitetsindikatorerne. Denne information vil få stor betydning i forbindelse med planlægningen af effektstudierne og som input til scenarieanalyserne.
Videnproduktion og formidling
Den indsamlede viden fra dette delprojekt påtænkes ikke publiceret særskilt, idet hovedforålet er vidensopbygning til andre delprojekter (herunder specielt effektstudierne af biodivesitet og scenarieanalyserne). Dette vil især ske gennem den database, som projektets deltagere i fællesskab opbygger og trækker informationer fra. Det kan dog overvejes, om det var formålstjenligt at gøre udvalgte kort og resultater tilgængelige på projektets hjemmeside. 

af adminSidst opdateret 31/10 2006 07:24