Statusundersøgelse, friluftsliv

Statusundersøgelse, friluftsliv

Delprojektet har til formål at undersøge og dokumentere hvordan besøgende i den danske natur oplever forstyrrelse fra andre besøgende, hvordan de oplever dyrelivet samt hvordan de bevæger sig rundt i naturen – på og uden for de etablerede stisystemer.

Statusundersøgelse, biodiversitet

Statusundersøgelse, biodiversitet

Dette delprojekt har til formål at få et overblik over hvor udvalgte biodiversitetsindikatorer findes i studieområderne (biodiversitetskortlægning), hvad der betinger denne udbredelse (habitatpræferencer) og hvilke trusler, der er imod den (oversigt over påvirkningsfaktorer).

Slitage af skovbunden

Slitage af skovbunden

Det er delprojektets formål at dokumentere forskellige typer og grader af brugseffekt på forskellige typer naturgrundlag. Samtidigt undersøges den hastighed hvormed naturgrundlaget regenereres efter endt slitage.Det er derfor delprojektets formål at dokumentere forskellige typer og grader af brugseffekt på forskellige typer naturgrundlag. Samtidigt undersøges den hastighed hvormed naturgrundlaget regenereres efter endt slitage.

Katalog over naturforvaltningsmetoder

Katalog over naturforvaltningsmetoder

Målet med dette delprojekt er at give en oversigt over naturforvaltningsmetoder, der kan anvendes til løsning og forebyggelse af friluftsaktiviteters eventuelle negative effekter på såvel naturen som på friluftslivet selv.

Effektstudier på biodiversitet - linære habitater

Effektstudier på biodiversitet - linære habitater

Dette delprojekt har til formål, at undersøge hvorvidt spurvefugle tilknyttet levende hegn, kan være følsomme overfor den forstyrrelse en eventuelt øget færdsel langs sådanne biotoper kan forårsage.

Forstyrrelseseffekter på rovfugle

Forstyrrelseseffekter på rovfugle

Rovfuglene har stor offentlig bevågenhed og deres tilstedeværelse i et område øger værdien af naturoplevelsen for mange besøgende. Inden for de seneste to årtier har der været observeret en 'genindvandring' af havørn, kongeørn, rød glente samt stor hornugle og fiskeørn i Danmark. Disse arter anses for at være meget følsomme over for forstyrrelser, men i hvor stor grad det samme mønster gør sig gældende for andre, mere almindeligt udbredte rovfuglearter, vides ikke. En opgørelse over de store rovfugles ynglesteder (Flensted 2001) viser, at disse i langt overvejende grad er knyttet til skovparter, der er privat ejede, men der mangler informationer om andre parametres indvirkning på den nuværende fordeling af ynglelokaliteter.

Besøgendes oplevelse af forstyrrelse: On-site interview undersøgelse

Besøgendes oplevelse af forstyrrelse: On-site interview undersøgelse

Delprojektet har til formål at undersøge og dokumentere effekter af forvaltningsmæssige tiltag på hvordan besøgende i den danske natur oplever forstyrrelse fra andre besøgende, hvordan de oplever dyrelivet samt hvordan de bevæger sig rundt i naturen - på og uden for de etablerede stisystemer. Samtidig foretages en opfølgende undersøgelse af besøgendes motivation for og adfærd i forbindelse med aktiviteter væk fra stisystemet.

Scenarier for friluftslivets påvirkninger af naturen

Scenarier for friluftslivets påvirkninger af naturen

Areal- og naturplanlægning involverer mange forskellige interessegrupper med vidt forskellige ønsker og mål. Selve planlægningsprocessen er kompleks og problemfyldt, specielt når den involverer mange interessenter. Denne del af projektet har til formål at ¨give bud på de potentielle konsekvenser forskellige interessenters ønsker til anvendelsen af studieområdet har på biodiversitet og naturkvalitet samt de samlede effekter af forvaltningsmæssige tiltag. En scenarieanalyse viser en fremtidig vision for et givent landskab, men det er vigtigt at påpege, at den anvendte metodik ikke har til formål at finde det optimale scenarium (hvis et sådant overhovedet eksisterer); det tænkes snarere anvendt som et konsensussøgende værktøj i planlægningsprocessen og i forbindelse med formidling og visualisering af adgangsregulering.

Evaluering af naturforvaltningsmetoder

Evaluering af naturforvaltningsmetoder

I såvel den aktuelle som den fremtidige naturforvaltning i relation til friluftslivet, er der behov for at vælge de bedst egnede tiltag til løsning og forebyggelse af mulige negative effekter.

Friluftslivets påvirkning af naturen og mulige forvaltningsmæssige tiltag - samlet vurdering

Friluftslivets påvirkning af naturen og mulige forvaltningsmæssige tiltag - samlet vurdering

Delprojektet skal opfattes som dokumentation og formidling af det samlede projekts vidensopbygning og resultater. Hvor de øvrige delprojekter hovedsageligt afrapporteres i form af enkeltstående arbejdsrapporter og teknisk/videnskabelige dokumenter, vil dette delprojekt i højere grad sigte mod en bredere anvendelse, herunder i forbindelse med praksis.